Haber Detayı
06 Ekim 2015 - Salı 18:32
 
4 KALEM MANŞONLU KOLON BORUSU ALIM İŞİ
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
4 Kalem Manşonlu Kolon Borusu Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/132062
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip fazıl kısakürekcad. 35 63300 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143185800 - 4143185808
c) Elektronik Posta Adresi : yasarhaksever@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Manşonlu Kolon Borusu Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Şanlıurfa-Merkez Şuski Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ambarları veya idarenin uygun gördügü Şanlıurfa il sınırlarında idareye ait depolar.
c) Teslim tarihi : Muayene Kabul Komisyonun Malı Kabul ettiği tarihten itibaren 20 Gün içerisinde istenilen malın tümünü
teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe - KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 22.10.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c)Aday veya istekli Türkiye 'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor iseyukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede işin uzmanlık gerektıiren kısımları göz önünde bulundurularak her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır ; a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi , b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu , c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday evya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi ,ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Adayın ve ya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çelik borular, bu şartnamede belirtilen esaslara, özel olarak şartname numarası verilmiş olsun veya olmasın, konu ile ilgili TSE, EN, DIN veya İdare'ce kabul edilecek eşdeğer standardlara göre imal edilecek ve deneylere tabi tutulacaktır.
Çelik Borular TS EN 10255 ,TS EN 10217-1 , P235 TR1 standartlarına göre üretilecek ve TSE Kalite Uygunluk Belgesine haiz olacaktır.
Boru ve manşonların vidalı kısımları iyice temizlenip çapağı alındıktan sonra korozyon tesirlerine karşı sentetik boya ile boyanacaktır.
Boruların dış çapları ve et kalınlıkları TS EN 10220'den kütle için TS EN seçilmiş olup,Et Kalınlığı 2" için 3,6 mm,3" için 4 mm,4" için 4,5 mm,5" için 5 mm olacaktır. Birim başına 10217-1 ve 10217-2'nin hükümleri uygulanır.
TS EN 10217-1 ve TS EN 10217-2 Standartına göre bir metre başına düşen kütle miktarı Teknik şartnamede çizelge -1 deki gibi olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe - KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe - KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın Ş.urf - 153928 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.


BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı