Haber Detayı
14 Aralık 2015 - Pazartesi 10:30
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA
Resmi İlan Haberi


DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ŞANLIURFA
DSİ 15 Bölge Müdürlüğü Merkez Minibüs Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2015/172415
1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143132910-4143131363
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet 2010 model ve üstü, 1 adet 2014 model ve üstu
şoförlü minibüs kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer : DSİ 15 Bölge Müdürlüğü ve bölge sınırları içerisindeki şantiye ile iş yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2016, işin bitiş tarihi 31 12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü-Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 05.01 2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu ışın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kışı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Teklif edilen araçların en az 1 adeti isteklinin kendi malı olacaktır.
b) Kendi malı olan araçlarla ile ilgili bilgi/belgeler: Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Bu belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.
c) Kendi malı olmayan araçlar ile ilgili bilgi/belgeler İstekli, kendine ait olmayan taşıtları Teknik Şartname ekinde örneği verilen ALTYÜKLENİCİ LİSTESİNDE, belirtecek olup ALTYÜKLENİCI LİSTESİNİ teklifi ile birlikte ihaleye verecektir. ALTYÜKLENİCI LİSTESİ yetkili kışı / kişilerce ad, soyad / ünvan yazılmak suretiyle imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
İhaleye verilen ALT YÜKLENİCİ Listesi'nde belirtilen araçlara ait demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair NOTER TESPİT TUTANAĞI'nın veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU'nun veyahut da MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ'nin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce İdareye verilmesi zorunludur. Ayrıca, ihale üzerine kalan istekli, sözleşme imzalamadan önce Alt Yüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı SÖZLEŞMELERİN aslını veya noter tasdikli suretini İdareye verecektir Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda imza sirküleri de idareye verilecektir.
d) Bu ihale kapsamında çalıştırılacak 5 adet araç 2010 model veya üstü, 1 adet araç 2014 model veya üstü olacaktır. 2010 model veya üstü araçlardan 1 adeti Şanlıurfa "S" plakalı, 5 adeti ise D2 yetki belgeli olacaktır.
NOT : İhale üzerinde kalan istekli tarafından yukarıda (c) ve (d) bendlerinde belirtilen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi halinde istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir olarak kaydedilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan taşıt kiralama veya personel taşıma işlen benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü-Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300/ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü-Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No. 17 63300/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Devletin hazinesi adalettir.


Konfüçyus
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı