Haber Detayı
02 Ekim 2015 - Cuma 18:20
 
CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi


ŞANLIURFA KAMI HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Göz Cerrahi El Aleti Setleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıl Numarası : 2015/128445
1- İdarenin
a) Adresi : Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kal:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143182422 - 4443182420
e) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2- 1 hale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Set (Cerrahi El Aleti Setleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Eyyübiye Devlet Hastanesi, Suruç Devlet Hastanesi ve
gerektiğinde Genel Sekreterliğe bağlı diğer sağlık tesisleri.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 75 (YetmişBeş) takvim günü içinde tek parti halinde ihale konusu cerrahi aletler ilgili idarelere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ (Paşabağı Malı. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki \e Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Pensetler 400 paslanmaz çelik (SS1 ) Rocknel ( 44-46. İğne I utacakları 400- 420 SST Roekvvel C44-46 veya tüm cerrahi aletlerin DİN değerleri L402I -1X1X20 ( 113. Sertlik derecesi 4S ile 52 arasında olmalı. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri: kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli cerrahi aletleri tercih edilebilecektir. Üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil lastiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif ekinde sunulacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: İstekliler:
1- Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı.
2- Teklif edilen ürünlere ait: firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
3- TekIif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunacaklardır. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise:
1- Teklif edilen ürünlere ait: ''Ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı. M
2- Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise. İmalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3- Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
teklif ekinde sunmaları /.orunludur. Bu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı * bırakılacaktır.
**Verilmiş olan UBB ile teklif edilen ürün içeriği farklı olan, İsteklilerin o sel/seller için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait teknik şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları " teknik şartnameye cevap çizelgesi" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede ihale dokümanında örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün. Karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün âdeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur. Anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
2- Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacı ile isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri, ürünün özelliklerini detaylı olarak gösteren, üretici firma tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış olan orijinal katalog veya orijinal broşür sunmalıdır. İhtiyaç listesindeki sıraya göre . teklif edilen her malzemenin orijinal kataloğundaki veya orijinal broşürü ildeki sayfa numaraları liste halinde teknik şartnameye cevap çizelgesinde yazılmış olmalıdır. Format sorunlarından dolayı CD kataloglar veya cerrahi aletlerin tam görülemediği ve bilgilerin okunamadığı için fotokopi olarak katalog verilmeyecek teklif edilen cerrahi el aletlerinin Orijinal katalogu veya orijinal broşürü verilecektir, ihaleye verilecek orijinal kataloglar da veya orijinal broşürler de teklif edilen ürünün detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün doğruluğunun teyidi açısından zorunludur. Aksi halde firmanın vermiş olduğu teklifin tamamı red edilecektir. Özel üretim vb. ifadelerle tanımlanan ürün veya ürünlerin bulunduğu tekliflerdeki setin tamamı red edilecektir.

İhale komisyonu inceleme esnasında gerek görürse iştirakçi firmaların yetkili temsilcisinden teklif dosyası içerisinde verecekleri orijinal katalog veya orijinal broşürlerini v e bunlarda ver alan ihale kapsamındaki ürünlerini üreticilerinin resmi web sitesinden teyit etmelerini isteyebilir.
3- İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen bir veya birden fazla set'e teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamına da teklif verebilirler. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set'in içerisindeki ürünlerin tamamına aynı marka ile teklif v ermeleri zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını " teknik şartnameye cevap Çizelgesi'nde yazmak zorundadır. İstekli firmalar teklif ettikleri ürünün açıklamasını teklif ettikleri markaya bire bir uyumlu olarak yazmak zorundadır.
4- istekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.
5- İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için Teknik şartnamede kodu ve sav ısı belirtilerek numune olarak verilmesi gereken cerrahi el aletlerinin, gruplarda ihtiyaç listemiz de belirtilen alet numunelerinin aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri seti temsildi numune olarak teklif dosyası ile birlikte av rı bir kutuda ihale saatinden önce komisyona sunacaklardır . Numunelerini İhale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik yada hatalı v eren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır. İhaleye iştirak eden firmalar numune olarak ihale komisyonuna listeden belirlenen ilgili set veya setleri temsil eden aletleri bırakacaklardır. Numune listesi tüm setleri temsilen hazırlanmıştır. İhaleye iştirak eden firma teklif verdiği ilgili set için listede bulunan tüm aletleri numune olarak getirmek zorundadır. ( 2 veya daha fazla sette yer alan aynı kodlu numunelerden 1 adet vermek yeterlidir). Özellikle makasların uç kısmında tungsten car bide parça görüşebilmelidir, (gerek görülmesi halinde tungsten carbide parçası görünemeyen aletler için gerekli testler yapılmak üzere idare tarafından belirlenecek ilgili kuruluşa gönderilecek olup, bu testlerin masrafları ilgili firma tarafından karşılanacaktır). Tungsten carbide uç parçaları olmayan aletlerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
6- Ayrıca teklif edilecek tüm setleri temsilen bir adet konteyner ve tel sepeti numune olarak komisyona teslim edeceklerdir.
7- İhaleye giren istekliler teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini istekli tarafından beyan edilecektir.
8-Cerrahi aletlerle birlikçe üretici firmaya ö/.el illetlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı veya prospektüsü verilmelidir.
5. Ekonomik açıdan on avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 4.kat Mali Hizmetler Birimi / Şanlıurfa |İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ve Elektronik Kamu İhale Platformuna (EKAP'a) kayıtlı olması neticesinde ihale dokümanını satın alabilirler.| adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP ü/erinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞANLIURFA KAMI! HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ü/erinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  Basın Ş.urf - 152042 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Devletin hazinesi adalettir.


Konfüçyus
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı