Haber Detayı
23 Aralık 2015 - Çarşamba 10:06
 
KIZILKOYUN NEKROPOL ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ , KAYA MEZARLARININ RESTORASYONU VE AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Resmi İlan Haberi


ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İhale Kayıt Numarası : 2015/176905 İşin Adı : Kızılkoyun Nekropol Alanı Çevre Düzenlemesi , Kaya Mezarlarının Restorasyonu Ve Aydınlatma Yapım İşi İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü 1 - İdarenin a) Adresi : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü ,Şanlıurfa b) Telefon ve faks numarası : 4143479423-4143478014 c) Elektronik posta adresi : mrtcalim@hotmail.com ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : yok 2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Bir (1) Çevre Düzenleme Restorasyon ve Aydınlatma Yapım işi b) Yapılacağı Yer : Şanlıurfa İli Eyyubiye İlçesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün ç) İşin süresi : Üçyüzaltmışbeş (365) Takvim Günü 3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin : a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü ,Şanlıurfa b) Tarihi ve saati : 07.01.2016 - 10:30 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, d) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. f) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. i) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. k) İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler. l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge. m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 4.2 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)'i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 4.3. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 (Elli) oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 4.4 a) Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 Şantiye Şefi Mimar veya İnşaat Mühendisi En Az 5 yıl Deneyimli 1 Şantiye Arkeolog En Az 3 yıl Deneyimli 1 Şantiye Elektrik Müh. En Az 5 yıl Deneyimli 4.5- Bu ihalede benzer iş olarak; a) B1 grup ve "Ören yeri ve tüm tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve çevre düzenleme uygulamaları" işleri kabul edilecektir b) İş deneyim belgesi ekinde ilgili Koruma Bölge Kurul Kararı tevsik edici belge olarak sunulacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ikiyüz (200) Türk Lirası karşılığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü ,Şanlıurfa adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü Şenevler Mahallesi Gap Bulvarı No:188 Karaköprü ,Şanlıurfa, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren doksan (90) takvim günüdür. 12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır. Basın Ş.urf - 210527 (www.bik.gov.tr)
Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı