Haber Detayı
19 Ekim 2015 - Pazartesi 17:15
 
MERKEZ MİDİBÜS KİRALANMASI DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


Merkez Midibüs Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/138463
1- İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 HALİLİYE/
ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143132910 - 4143131363
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 adet 2009 model ve üstü klimalı midibüs
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa şehir merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 12.11.2015 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu Belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) Teklif edilen midibüsler için en az 2 adet isteklinin kendi malı olacaktır.
2) Kendi malı olan araçlarla ile ilgili bilgi/belgeler: İstekli, kendi malı olan servis araçlarının demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair NOTER TESPİT TUTANAĞI ile veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR raporu ile veya MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ile tevsik edecektir.
Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama yoluyla edinilmiş makina ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
3) Kendi malı olmayan araçlar ile ilgili bilgi/belgeler: İstekli, kendine ait olmayan taşıtları Teknik Şartname ekinde örneği verilen ALTYÜKLENİCİ LİSTESİNDE belirtecek olup ALTYÜKLENİCİ LİSTESİNİ teklifi ile birlikte ihaleye verecektir. ALTYÜKLENİCİ LİSTESİ yetkili kişi / kişilerce ad, soyad/ünvan yazılmak süretiyle imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
4) İhaleye verilen ALT YÜKLENİCİ LİSTESİ'nde belirtilen araçlara ait demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair NOTER TESPİT TUTANAĞI'nın veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU'nun veyahut da MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ'nin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce İdareye verilmesi zorunludur.
5) İhale üzerine kalan istekli, sözleşme imzalamadan önce Alt Yüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı SÖZLEŞMELERİN aslını veya noter tasdikli suretini İdareye verecektir. Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda imza sirküleri de idareye verilecektir.
6) Yukarda istenilen servis araçlarının imal yılı, tüm midibüsler için 2009 veya daha yukarı olacaktır. Motorlu araç tescil belgesinde sonradan yapılan tadilat nedeni ile model yükseltilmesi sonucu " görünümlü" ibaresi olan servis araçları kabul edilmeyecektir.
7) Bu ihale kapsamında çalıştırılacak servis araçlarından tamamı Şanlıurfa "S" Plakalı olacaktır. Belediyeden almış olduğu 'S' plaka çalışma ruhsatı ile 'S' plaka güzergah izin belgesinin asıllarını veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalamadan önce idareye verecektir.
NOT : İhale üzerinde kalan istekli tarafından yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi halinde istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir olarak kaydedilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan taşıt kiralama veya personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü - Refahiye Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No.17 63300 / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Basın Ş.urf - 163459 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür…


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı