Haber Detayı
22 Ekim 2015 - Perşembe 19:13
 
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ MÜEYYİDELER YÖNETMELİĞİ
Resmi İlan Haberi


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezince uygulanacak müeyyidelerin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içersinde yürütülebilmesi amacıyla Büyükşehir belediyeleri Koordinasyon yönetmeliğinde yer almayan altyapı ruhsat süreçleri, çalışma esas ve usulleri ile müeyyideleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine, 5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesi, 15. maddesinin (b) bendi, 18. maddesinin (f) bendi, 34. maddesinin (e) bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt yapı: Yol üst kaplaması altında kalan yol kısmı ile İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon bağlantı hatları, Merkezi ısıtma gibi yer altından geçen tüm tesisleri,
b) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,
c) Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini
ç) Modifiye asfalt: Dayanıklılığı ve dayanımı arttırılmış asfaltı,
d) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
e) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yeraltından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,
f) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık ve Bağlayıcılık
Bağlılık
MADDE 5 - (1) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
Bağlayıcılık
MADDE 6 - (1)AYKOME tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili kararlar; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
İKİNCİ KISIM
Müeyyide Usül ve Esasları
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı kazı sayılacak haller
MADDE 7 -a) Kazı yapılan alanda iş makineleri veya aparatları ile zeminde yapılan tahribat için, tahrip edilen alan kadar ruhsatsız veya ruhsata aykırı kazı sayılarak 8. Madde hükümleri uygulanır.
b)AYKOME Şube Müdürlüğü'nün izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılacak çalışmalar ruhsatsız veya ruhsata aykırı çalışma gibi kabul edilerek, 8. Madde hükümleri uygulanır.
c) Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapıldığı takdirde işe başlamadan önce AYKOME'ye bildirilir. Parsel bağlantılarında arıza sahibi 7 iş günü içerisinde; kurum ve kuruluşlar ise takip eden ayın ilk haftası yaptıkları çalışmalarını toplu olarak ruhsatlandıracaklardır. Ruhsatlandırılmadığı takdirde ruhsatsız kazı kabul edilerek 8. Madde hükümleri uygulanır.
ç)AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapıldığı takdirde ilgili bölüm kadarına ruhsata aykırı kazı kabul edilerek 8. Madde hükümleri uygulanır.
Cezalı Zemin Tahrip Ücreti
MADDE 8 - (1) AYKOME Şube Müdürlüğü'nce kazı sezonunda ruhsatsız veya ruhsat şartlarına aykırı çalışmanın tespiti halinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerinin % 40 fazlası, Modifiye asfalt olan yerlerde çalışma yapılması halinde ise çalışma yapılan mevcut zeminin yürürlükteki zemin tahrip ücretinin % 100 fazlası kadar cezalı zemin tahrip ücreti tahsil edilir. Ayrıca alt yapı açım tesisi ruhsatlandırılması da yapılır.
(2) AYKOME Şube Müdürlüğü'nce kazı sezonu dışında ruhsatsız veya ruhsat şartlarına aykırı çalışmanın tespiti halinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerinin % 60 fazlası, Modifiye asfalt olan yerlerde çalışma yapılması halinde ise çalışma yapılan mevcut zeminin yürürlükteki zemin tahrip ücretinin % 150 fazlası kadar cezalı zemin tahrip ücreti tahsil edilir. Ayrıca alt yapı açım tesisi ruhsatlandırılması da yapılır.
(3) Zemin kaplaması yapılırken AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bildirim yapılarak ön ruhsatlandırma yapılabilir. Başkanlığımızdan alınan ön ruhsat için, 10 (on) iş günü içerisinde Alt yapı Tesisi Açım Ruhsatı alınır. 10 (on) iş günü içerisinde Alt yapı Tesisi Açım Ruhsatı alınmadan gerçekleştirilen çalışmalar, ruhsatsız olarak değerlendirilir ve AYKOME Müeyyideler Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.
(4) Cezalı zemin tahrip ücretine ilişkin Büyükşehir Belediye Encümeni kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsatlı çalışmalar için ruhsat sahibinden cezalı bedel, ruhsatsız ve bildirimsiz çalışmalar için ise cezalı bedel ile alt yapı tesisi açım ruhsatı bedeli çalışmayı yapan ilgiliden tahsil edilir.
Ek Ruhsat
MADDE 9 - (1) Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin açımı yapılmasının çalışma anında veya teminat iade aşamasında tespiti halinde 15 (on beş) iş günü içerisinde ek ruhsat alınması sağlanır. Ek ruhsat almadan yapılan işler cezai bakımdan 8. madde hükümlerine tabidir.
Uygunsuz Zemin Kesimi
MADDE 10 - (1) Çalışmalarda, ruhsatta aksi hüküm olmadığı sürece asfalt ve beton tretuvar zeminlerde zemin kesme makinesi kullanılacaktır. Zemin kesme makinesi kullanılmadığı veya eksik kullanıldığı durumlarda, sorunlu yanal yüzey toplam metresi ile kazı genişliğinin minimum 1 m. olacak şekilde çarpımı sonucu bulunan miktar kadar cezalı zemin tahrip bedeli tahsil edilir.
Dolgu Malzemesi
MADDE 11 - a) Kazılan yerden çıkan malzeme toprak zemin hariç, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Yerine Yol Fenni Şartnamesine uygun stabilize malzeme doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Bu uygulama yapılmadığında; sorunlu tüm kazı alanı tespit edilir. Sorunlu olarak tespit edilen kazı alanı 2 (iki) kat cezalı stabilize zemin tahrip ücreti cinsinden değerlendirilerek ilgilisinden tahsil edilir.
b) Kazılan yerin üst yapısının tamamlanmasından sonra asfalt veya tretuvarda çökme oluşması halinde, a fıkrasına göre tahsil edilecek bedele ilaveten bozulan mevcut zeminin cinsine göre cezalı bedel ilgilisinden tahsil edilir.
Kazı Artıklarının Nakledilmemesi
MADDE 12 - (1) Kazıdan çıkan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya tretuvarda bırakılmayacak ve kazı esnasında nakledilecektir. Toprak ve molozlar kaldırılmadığı takdirde ilgili kazı alanı tespit edilerek toprak cinsinden cezalı zemin tahrip bedelinin 2 (iki) katı ilgilisinden tahsil edilir. Toprak ve molozlar ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve kaldırma masrafları ayrıca ilgilisinden tahsil edilir.
Trafik ve Emniyet Tedbirleri
MADDE 13 - (1) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; Türk Standartları Enstitüsü 12254 no'lu standardında belirtilen esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır.
(2) Kamu Kurum ve Kuruluşları ,İlçe Belediyeleri ,Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşları ve Şirketleri, özel ve tüzel kişilerin çalışmalarında; Tedbirlerin alınmadığı, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı, belirlenen standartta kıyafet giyilmediği, kurum çalışma tabelası ve tanıtıcı panolarının bulunmadığı, altyapı hatlarının belirlenmesi ve emniyeti için ikaz şeridi kullanılmadığı, onaylı trafik işaretleme projeleri ve ilgili güzergâha ait trafik müsaadesinin bulunmadığı tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınması sağlanarak işe devam edilir. Yukarıda belirtilen aksaklıkların meydana geldiği çalışılmalarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 34.ve 42. maddeleri uygulanır.
Düzeltilebilir İmalatlar
MADDE 14 - (1) Ruhsatlı kazılarda; müeyyideyi gerektiren çalışmaların tespit edilmesi durumunda, tutanak tanzim edilerek düzeltilebilir imalatlar için süre verilir. Tutanak ilgilisine tebliğ edilerek bir sureti idareye sunulur. Yapılan yazılı bildirime veya tutulan tutanağa rağmen kurum, kuruluşlar, özel veya tüzel kişiler emniyet ve trafik tedbirlerini 1(bir) iş günü, diğer olumsuzlukları da 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmemesi durumunda AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından Müeyyide Yönetmeliğine göre işlem başlatılarak yasal yollara başvurulur.
Cezanın Uygulanması
MADDE 15 - (1) AYKOME Müeyyideler yönetmeliği kapsamında, düzenlenen tespit tutanaklarına istinaden, ilgili cezai müeyyide Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından uygulanır.
İtirazlar
MADDE 16 - (1) Uygulanan müeyyideye, gerekçeli olarak yapılan itirazların AYKOME Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek, gerekçeye istinaden Belediye Encümen'i tarafından cezai müeyyide kaldırılır veya indirime gidilir.
Tespit Tarihi
MADDE 17 - (1)Uygulanan müeyyidelerde tutanakların tarihi esas alınır. Ancak müeyyide uygulanan işin yapıldığı tarihin resmi olarak ispatlanması halinde müeyyide o tarihe göre uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1)Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. ve 9. maddelerine, 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesi,15.maddesinin b ve c bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt yapı: Yol üst kaplaması altında kalan yol kısmı ile İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon bağlantı hatları, Merkezi ısıtma gibi yer altından geçen tüm tesisleri,
b) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
c) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,
ç) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,
d) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yeraltından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,
e) Menhol: Alt yapı çalışmalarında kablo, boru vb. daha sonra müdahale edebilmek için yapılan odayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık ve Bağlayıcılık
Bağlılık
MADDE 5 - (1) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
Bağlayıcılık
MADDE 6 - (1) Alt yapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili kararlar; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki diğer Belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
MADDE 7 - AYKOME, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;
a) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı
b) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürü
c) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı veya temsilcisi
ç)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı veya temsilcisi
d) ŞUSKİ Genel Müdürlüğü
1- Kanalizasyon Dairesi Başkanı veya temsilcisi
2- İçme Suyu Dairesi Başkanı veya temsilcisi
e) Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı veya temsilcisi
f) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi
g ) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi
ğ) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi
h) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi
ı) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü temsilcisi
i) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi
j) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisi
k) Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi
l) Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş temsilcisi
m) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi
n) Türk Telekom A.Ş. temsilcisi
o) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ruhsatlı şirketlerin temsilcileri
ö) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara büyükşehir ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,
p) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcileri,
r) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, ilgili vakıf, dernek ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin görev alanlarına giren konularda oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilenlerin,
s) Gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilenlerin, katılımından oluşur.
Görev ve yetkileri
MADDE 8 - (1) AYKOME, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;
a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.
e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir.
f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve Alt yapı tesisi açım ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.
g) AYKOME'ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.
ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.
h) Alt Yapı Yatırım hesabı oluşturur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplantı ve Toplantı Usulü
Toplantı
MADDE 9 - (1) AYKOME, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7. maddede belirtilen üyelerle Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tespit edilen salonda olağan olarak toplanır. Toplantı tarihi her ayın belirli bir günü olmak üzere kurul kararıyla belirlenecektir.
(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
Toplantı usulü
MADDE 10 - (1)AYKOME toplantıları;
a) Bu Yönetmeliğin 7. maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır,
b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır,
c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz, şeklinde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alt Yapı Koordinasyon Birimi
Birim
MADDE 11 - (1) AYKOME'nin sekreterya hizmetleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Görevleri
MADDE 12 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü;
a) Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
b) AYKOME' ye üye gönderen kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlar.
c) Kurum, Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce yapılacak alt yapı imalatlarına alt yapı tesisi açım ruhsatı verir.
ç) Alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlara ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME'nin onayına sunar.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder.Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
e) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür.
f) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
g) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
Çalışma esas ve usulleri
MADDE 13 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü çalışma esas ve usulleri;
a) Kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, acil-arıza halleri hariç ruhsatsız altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Alt Yapı Tesisleri Ruhsat İşlemleri ve Zemin Açımı Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME tarafından belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için AYKOME Müeyyideler Yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.
b) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.
c) Alt yapı tesisi açım ruhsatı alım aşamalarını, iş ve işlem basamaklarını, ruhsat sonrası teminat iadesi vb. konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişileri bilgilendirici yazılı veya görsel çalışmalar hazırlar veya hazırlatır ve yayımlar.
Alt yapı tesisi açımı ruhsat işlemleri
MADDE 14 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü ruhsat işlemleri;
a) Alt yapı tesisi açım ruhsatı bedeli; Zemin Tahrip Ücreti, Teminat ücreti, Keşif
Ücreti, Ruhsat Harcı ve ödenmesi gereken vergilerden meydana gelir.
b) Alt yapı tesisi açım ruhsatı alınması için yapılacak başvuruda talep yazısı ve
ekinde iş bilgi formu, yer bilgi formu, uygulama projesi veya krokisi, ayrıca parsel bağlantılarında numarataj belgesi ve yapı ruhsatı bulundurulur.
c) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi; Büyükşehir
Sınırları içerisindeki meydan, bulvar, cadde, sokak, sorumluluğu belediyelerde bulunan tüm yollarda ve parklarda ve Belediye İştiraklerine ve/veya üst kullanım hakkı olan her türlü menkul / gayrimenkul ile ilgili altyapı çalışmaları için Alt yapı tesisi açım ruhsatı verme işlemlerini yürütür. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.
ç) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler ile İlçe Belediyelerin kendi
imkânlarıyla yapacakları veya ihaleli olarak yüklenicilere yaptıracakları altyapı çalışmalarında tahrip edilen zemin eski haline kendileri tarafından getirilmesi koşuluyla sadece ruhsat harcı ve keşif bedeli alınarak ruhsatlandırma yapılır.
d) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin kendi imkânlarıyla yapacakları
veya ihaleli olarak yüklenicilere yaptıracağı çalışmalar ile kurum ve kuruluşların arıza çalışmalarının ruhsatlandırılmasında zemin tahrip ücreti, ruhsat harcı, KDV ve keşif bedeli tahsil olunur ve teminat alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu tutulacaktır.
e) Diğer kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden zemin tahrip ücreti, ruhsat harcı, keşif bedeli ve KDV ile birlikte zemin tahrip ücretinin % 50' si kadar teminat alınır. Bu teminat bedeli İdarece uygun görülmesi halinde banka teminat mektubu olarak da verilebilir.Ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde alınmayan teminatlar büyükşehir belediye bütçesine gelir kaydedilir.

f) Onaylanmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatı kurum, kuruluş yetkilisi ile özel
ve tüzel kişilerin yetkilisi veya temsilcisine verilecektir.
g) Alınmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatlarının zayi olması durumunda "aslının
aynısıdır" onaylanarak hazırlanan yeni evrak için suret harcı alınır.
ğ) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için gerektiğinde ilgili idarelerle ve altyapı kuruluşları ile protokol yapılabilir.
h) Alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili uygulanacak olan değişken ücretler, her yıl
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nce belirlenir.
ı)Toplu mesken alanlarında Kamu Kuruluşu ve tüzel kişiliklerce, ilgili Belediye'ye
yolların devri yapılmadan önce yol, kanalizasyon ve su şebeke hatları kendilerince yapıldığının belgelenmesi halinde Zemin Tahrip bedeli alınmadan Ruhsat Harcı ve Keşif Bedeli alınarak ruhsatlandırma yapılır. Yolları kendilerince yapılan ve ilgili Belediye'ye yolların devri yapıldıktan sonra yapılacak kanalizasyon ve su şebeke hatları, alt yapı kurumu tarafından yapılmayıp kendilerine yaptırılması durumunda zeminin eski haline getirilmesi şartıyla Zemin Tahrip bedeli alınmadan Ruhsat Harcı, Keşif Bedeli ve Teminat alınarak ruhsatlandırma yapılır.
i) Zemin tahribi yapılacak güzergâhta parsel sınırları esas alınarak ilgili altyapı
kuruluşu tarafından düzenlenen krokiye göre metrajlandırma yapılacaktır. Parsel içinde kalan bağlantılardan ruhsat bedeli olarak ruhsat harcı ve keşif bedeli alınacaktır.
j) Zemin tahrip bedeli hesaplanırken tahrip edilen zemin eni minimum 1.00 mt. olarak hesaplanacaktır.
Mini tranşe ile yapılacak çalışmalarda kazı genişliği 0.50 mt. olarak hesaplanacaktır.
Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi
MADDE 15 - (1)Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü alt yapı tesis çalışmalarının yürütülmesi;
a) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler trafik müsaadesini alıp, altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını Alt yapı tesisi açım ruhsatında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde teknik şartnamelere ve AYKOME Yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.
b) Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde altyapı tesis tespiti yapılacak, yerleri belirlenen yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Çalışma sırasında diğer yeraltı tesisine ve 3. Şahıslara zarar gelmesi durumunda her türlü sorumluluk çalışmayı yapan kurum, kuruluş, özel yada tüzel kişilere ait olacaktır.
c)Çalışmayı yapacak kurum ve kuruluşlar, çalışma başlatılmadan önce ilgili olabilecek tüm altyapı kuruluşlarını ve ilgili ilçe belediyelerini resmi yazı ile çalışılacak güzergâh konusunda bilgilendireceklerdir.
ç) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda tranşe kazılarından çıkan toprak, moloz ve benzeri malzemeler yolda veya yaya kaldırımında kesinlikle bırakılmayarak kazı esnasında kazıyı yapan tarafından nakledilecektir. Meskûn mahal haricinde ise en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılacaktır.
d) Alt yapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 25 m. aralıklarla standartlara uygun seyyar yaya köprüleri kurulacak, kazının iki yanına yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyerler konulacak, malzeme, moloz ve topraklar bariyer dışına taşmayacaktır.
e) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yaptıran veya yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce sağlanacaktır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bariyerler ile işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işareti ve cihazları ilgilileri tarafından temin edilecektir. Çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir plan, proje veya kroki Ulaşım Dairesi Başkanlığına sunularak onaylatılacaktır.
f) Gece çalışma yapıldığında veya yapılmasa da üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına bariyerler, sarı ikaz fenerleri ile akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü tedbir alınacaktır. Gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından çalışmayı yapan veya yaptıran kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır.
g) AYKOME Şube Müdürlüğü'nden izin almaksızın kazı güzergâhı değiştirilmeyecektir. Kazı güzergâhının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME Şube Müdürlüğüne müracaat edilecek; AYKOME Şube Müdürlüğü'nce uygun görülmesi halinde güzergâh değişimi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Güzergâh değişimi ile ilgili ruhsat bedeli üzerinden doğacak fark ayrıca tahsil edilecektir.
ğ) AYKOME Şube Müdürlüğünce parsel bağlantıları için düzenlenen alt yapı tesisi açım ruhsatlarında belirtilen metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda, kurumlarca yapılan abonelik işlemleri AYKOME Şube Müdürlüğü'nden alınacak ek ruhsattan sonra gerçekleştirilecektir.
h) Ek ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır. Ek ruhsatlandırma yapılmaması halinde müeyyideler yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.
ı) Kurumların ihaleli işleri ile diğer ruhsatlı çalışmalarında zorunlu olarak proje kapsamı dışında AYKOME Şube Müdürlüğü'nün onayıyla ek kazı yapılmış olması durumunda, proje kapsamını aşan çalışmalar ilgili kurum ve AYKOME Şube Müdürlüğü elemanının müşterek tespiti ile ruhsatlandırılır.
i) Yapım İşleri genel şartnameleri gereği, gerekli bilgilendirme ve yönlendirme levhaları haricinde çalışmanın başladığı ve biteceği noktaya, ayrıca bilgilendirme levhaları konulacak, levhalar çalışmayı yaptıranın amblemi ve ismi, çalışmanın niteliği, işe başlama ve bitiş tarihi, varsa süre uzatım tarihi, çalışmanın sorumlusu ile AYKOME Şube Müdürlüğü telefon numaraları ve ALO153 bulunacaktır. Ayrıca kazı bölgesi çalışanlarının uymak zorunda oldukları kural ve giymek zorunda oldukları kıyafetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda olacaktır.
j) Kazı alanına yapılan dolgu, ilgili alt yapı kurumu veya kuruluşunun teknik şartnameleri doğrultusunda nitelik ve derinlikte yapılacak olup; gerekli kademeli sıkıştırma ve sulama işlemlerine önemle uyulacaktır.
k)Ana caddelerde, bulvarlarda, üstyapısı yeni olan yollarda ve toplu taşıma güzergâhlarında açık kazı yapılmaması esastır. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından, açık kazı yapılmadan farklı metotlar uygulanarak çalışma şekli belirlenir.
l) Kazı sezonu dışında, arıza halleri hariç yapılacak olan alt yapı imalatlarına yönelik kazı çalışmaları onayı Başkanlık OLUR 'una tabidir.
m) Alt yapı kuruluşlarına ait tesis bulunduğu kısımlarda çalışmayı yaptıran kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacak, diğer kurumların alt yapı tesislerinde, çalışma sırasında meydana gelecek zararlardan kazıyı yaptıran veya yapan kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır. İlgili zararın tahsil edilmesi zararı veren ve zarara maruz kalan taraflar arasında gerçekleştirilir.
n) Kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamladıklarında, ilgili işe ait işin koordinatlı son durum projesi; işlem aşamaları, döşenen hattın koordinatlı güzergâh bilgilerini ve iş programını içeren dosya ile AYKOME Şube Müdürlüğü'ne yazılı müracaat ederek çalışmalarının sona erdiğini bildirmek suretiyle ilgili Belediyece asfalt veya tretuvar çalışmalarının başlatılmasını sağlarlar.
p) Tüm alt yapı tesisi açım ruhsatlarında, ruhsat sahiplerinin her türlü yasal sorumlulukları teminat iade işlemleri tamamlandıktan 6 ay sonra sona erecektir.

Süre verilmesi, süre uzatımı verilmesi ve ücretlendirilmesi
MADDE 16 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, Süre verilmesi, Süre uzatımı verilmesi ve ücretlendirilmesi ile ilgili olarak;
a) Alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili çalışma süresini AYKOME Şube Müdürlüğü belirler.
b) Kurum ve Kuruluşların yapmış oldukları çalışmaların ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen bitiş tarihinden önce kalan işin metrajlarını belirten liste ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü'nden yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Şube Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde, gerekli süre uzatımı ruhsatın ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle verilecektir.
c) Şahıs parsel bağlantılarında; işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa, süre uzatım başvuru dilekçesi ile birlikte ruhsat sahibinin ruhsatın ikinci nüshasını AYKOME Şube Müdürlüğüne ibrazıyla yapılacaktır. AYKOME Şube Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu süre uzatımı uygun görüldüğü takdirde verilecektir.
ç) Talep edilen ilave süreler için süre uzatımı istenen metrajın, mevcut zemin cinsine göre zemin tahrip ücretinin % 1 'i kadar bedel alınacaktır.
d) Süre uzatımı verildiği tarihte, birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı, kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.
e) AYKOME Şube Müdürlüğü'ne Alt yapı tesisi açım ruhsatı için başvurup sezon sonuna kadar ruhsat işlemlerini takip edip bedellerini yatırmayan kamu kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilerin evrakları, yıl sonunda tekrar kontrol edilerek evrakların düzenlendiği kuruma iade edilir. Abone işlemleri yapılanlar var ise gerekli takibat başlatılarak müeyyide yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.
Acil ve arıza halleri
MADDE 17 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, acil ve arıza halleri ile ilgili olarak;
a) Acil ve arıza nedeniyle ruhsatsız kazı yapılması durumunda kurum ve kuruluşlar çalışmaya başlamadan önce, aynı gün Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ALO153 ile AYKOME Şube Müdürlüğü'ne faks aracılığı ile arızanın tarihi, yeri, niteliği ile onarımı yapacak kuruluş ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgileri bildireceklerdir. Bilgi verilmesinden sonra trafik işaretlemeleri ve emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara hemen başlanacaktır. Arıza onarımı yapmış her kuruluş ayın ilk haftası içerisinde yer bilgi formu ile birlikte bir önceki aya ait arıza giderilmesi çalışmalarını toplu olarak AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bildireceklerdir.
b) Parsel bağlantılarında arıza olması halinde arıza sahibi ilgili kuruma, kurum da AYKOME Şube Müdürlüğü'ne haber verecektir. Arıza kazısı ile ilgili olan kurum veya kişiler arıza çalışmalarına trafik ve emniyet tedbirlerini alarak hemen başlayacak, aynı zamanda ruhsat işlemlerini takip ederek parsel bağlantısı arızalarında arıza sahibi 7 iş günü içerisinde, kurumlar ve kuruluşlar takip eden ayın ilk haftası yaptıkları çalışmalarını toplu olarak ruhsatlandıracaklardır.
c) Zamanında bildirilmeyen ve bu nedenle üst yapı onarımı Belediye tarafından giderilemeyen arıza çalışmalarından kaynaklı 3. şahısların uğrayacakları her türlü hasar ve kazalardan çalışma ile ilgili kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır.
ç) Acil yapılması gereken kazılarda sonradan ruhsatlandırılması koşuluyla AYKOME Şube Müdürlüğünün uygun görmesi halinde ön ruhsat düzenlenir ve bu süre ruhsat süresine dâhil edilir.
Teminat iadesi
MADDE 18 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, Teminat iadesi ile ilgili olarak;
a) Teminat iadelerinde ve iade edilemeyen teminatlar 22.01.2002 tarihinde yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13. ve 14. maddeleri uyarınca işlem yapılır.
b) Parsel bağlantıları haricindeki alt yapı imalatları için verilen alt yapı tesisi açım ruhsatına ait işlerin, yönetmeliklere ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanmasıyla iş bitim tarihinden 3 ay sonra ruhsat sahibinin yazılı başvurusu üzerine teminatın iadesinde bir sakınca olmadığı en az 3 (üç) kişilik heyetçe kesin kabul tutanağının onaylanması ile iade edilir
c) Parsel bağlantıları için verilen, alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili kazıdan dolayı dolgunun sıkıştırılması işlemleri yerine getirilip, iş bittikten sonra teminat tahsil makbuz aslının idareye ibrazından itibaren 3 ay sonunda teminatın iadesinde bir sakınca yok ise teminat iade işlemleri gerçekleştirilir.
Zemin tahrip iadesi
MADDE 19 - (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen, herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için; ilgili kurumun tespit yazısı ruhsat bitiş tarihinden sonra en geç 3 ay sonunda AYKOME' ye ulaştığında, AYKOME tarafından yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık OLUR'u alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alınırken ödenmiş olan yekünden, tahribi yapılmamış zeminin tahrip ücreti ile teminatı ilgilisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte ödenen KDV, keşif bedeli, ruhsat harcı ise iade edilmez ve mahsuplaşması yapılmaz.
Denetim
MADDE 20 - (1) Tranşe çalışmalarının alt yapı tesisi açım ruhsatı şartlarına, tekniğine uygun ve süresi dâhilinde yapılıp yapılmadığı, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından denetim yetkisi verilen kurum ve kuruluşlarca denetlenir. İlçe Belediyelerine ait yollarda ise ilgili Belediye Başkanlıkları Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerince de denetleme yapılabilir. Gerektiği hallerde kazı yapan kurumun yetkili teknik sorumlusu da denetlemeye iştirak eder. Bu denetlemelerden Büyükşehir Belediyesi ekipleri haberdar edilir, herhangi bir rapor tutulmuşsa 5(beş) iş günü içerisinde AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bir nüshası gönderilir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından denetim yetkisi verilen personele ait kimlik belgeleri gerektiğinde yenilenir veya iptal edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Alt Yapı Yatırım Hesabı
Hesabın oluşumu ve geliri
MADDE 21 - (1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.
(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.
(3) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır.
Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.
Harcama usulü
MADDE 22 - (1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

Harcama yetkilisi
MADDE 23 - (1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon biriminin en üst yöneticisidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Telekomünikasyon işleri
MADDE 24 - (1) Telekomünikasyon altyapı kuruluşları yeni yapacakları alt yapı çalışmalarında üçlü göz çoklayıcı borulardan birini menholler de dâhil olarak kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere bırakacaklardır. Belediyeye ait üçlü göz çoklayıcı bulunan yerde, herhangi bir telekomünikasyon alt yapı kuruluşunun yapacağı alt yapı imalatlarında, zemin tahribi yapılmadan Büyükşehir Belediyesine ait olan üçlü göz çoklayıcı kullanılacaktır.
(2) Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı yapan altyapı kuruluşu, kendisine ait olan üçlü göz çoklayıcıyı başka bir telekomünikasyon altyapı kuruluşuna kullandıramaz.
(3) Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı kullanacak olan ilgili altyapı kuruluşu, alt yapı tesisi açma ruhsatına tabidir.
Düzenleme
MADDE 25 - (1) Uygulamalarda doğabilecek aksaklıklar ile ilgili AYKOME toplantılarında alınan kararlarla düzenleme yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 26 - (1) Sayıştay'ın uygun görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.


BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı