Haber Detayı
11 Mart 2016 - Cuma 11:07
 
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi


ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
48 Kısım Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/71724
1-İdarenin
a) Adresi : Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143182400 - 4143182420
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 48 Kısım Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 3-Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 4-Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Hastanesi, 5-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, 6-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 7-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 8-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, 10-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi, 12-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi, 13-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 14-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi, 15-Şanlıurfa Merkez ADSM 16-Şanlıurfa Karaköprü ADSM 17- Şanlıurfa Siverek ADSM
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanıp, Sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında en geç 20 (yirmi) gün içerisinde ilgili sarf deposuna teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 12.04.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
2-Teklif edilen ürünlere ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
3-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı”
2-Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3-Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler, ihale dosyasında sunulacaktır. Sunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A- İstekliler ihale dokümanları ile birlikte verilen "Numune Sayıları Listesi" nde belirtilen sayıda numune vereceklerdir.
Numuneleri ihale saatinden önce Genel Sekreterlik 4. Kat Mali Hizmetler Birimine, üzerinde firma adı ve ürünün sıra numarasının belirtildiği bir etiket yapıştırarak numune teslim formu ile teslim edeceklerdir.
B- İstekliler ihale dokümanları ile birlikte verilen "Numune Sayıları Listesi" nde katalog, broşür,data sheet,prospektüs(bunlardanherhangi birini) istenen kalemler için listede belirtildiği şekilde katalog, broşür,data sheet,prospektüs(bunlardanherhangi birini) sunacaklardır.
C- İhale komisyonu gerekli gördüğü kalemlerde (numune listesinde numune istenmese dahi) daha sonra numune isteyebilir. İstekliler istenilen numuneyi ve teknik desteği temin etmek zorundadır.
Temin etmeyen isteklilerin o kaleme ait vermiş oldukları teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
D- Numune verilecek ürünler için;
1.Numunesi olmayan ve tabloda belirtilen miktar kadar numune vermeyen,
2.Verilen numunedeki marka ile UBB de sunmuş olduğu marka aynı olmayan,
3.Verilmiş olan UBB ile teklif edilen ürün içeriği farklı olan,
4.Numuneleri teknik şartname maddelerine uygun olmayan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi / Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın Ş.urf - 274858 (www.bik.gov.tr)          

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.


BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı