Haber Detayı
10 Aralık 2015 - Perşembe 11:13
 
YUMURTA SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi


20' NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞINDAN / ŞANLIURFA
YUMURTA Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/154174
1-İdarenin
a) Adresi : 20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143167384 (Dahili:3021) - 4143143392
c) Elektronik Posta Adresi : yirmizhtug_ihkom63@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : YUMURTA ALIMI 1.000.000 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Günlük ihtiyaçlar nispetinde satın alınacak mal/mallar 20'nci Zh.Tug. K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 200 Mal Saymanlığı depolarına şartnamede belirtilen şekilde günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar nispetinde
saymanlıkça verilecek tebligata uygun olarak FRİGORİFİK araç ile getirilecek ve 2 Adet FRİGORİFİK araç ile aşağıda belirtilen yerlere teslim edilecektir. MUAYENEYİ MÜTEAKİP MUAYENESİ YAPILAN MAL/MALLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT;
1 'NCİ FRİGORİFİK ARAÇ 1'İNCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZ/VİRANŞEHİR, 1'İNCİ HD.TB.1'İNCİ HD.BL.K.LIĞI CEYLANPINAR, 1'İNCİ HD.TB. 2'NCİ HD.BL.K.LIĞI ATEŞAHMET'E, 2'NCİ FRİGORİFİK ARAÇ 2'NCİ HD.TB.K.LIĞI AKÇAKALE 3'NCİ HD.TB.K.LIĞI MERKEZ/SURUÇ 3'NCÜ HD.TB.8'NCİ HD.BL.K.LIĞI BİLEKLİ'YE KADAR YÜKLENİCİ FİRMA FRİGORİFİK ARAÇLARI İLE GÖTÜRÜLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : 01 ŞUBAT 2016* TARİHİNDEN İTİBAREN 335** TAKVİM GÜNÜ, GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. * Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Mal saymanlığınca bu şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir. ** Belirtilen işin süresine ilişkin öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılabilecek periyodu nitelemektedir. Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacaktır. Taahhüt konusu mal/mallar günlük veya iki, üç günlük ihtiyaçlar nispetinde saymanlık deposuna saymanlıkça verilecek tebligata uygun olarak FRİGORİFİK araç ile getirilecek ve 2 Adet FRİGORİFİK araç ile ihtiyaç listesinde belirtilen yerlere teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 20'nci Zh. Tug. K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 05.01.2016 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimiyle ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye uygun olarak istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Onay Belgesi/İşletme Onay Belgesi/İşletme Kayıt Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri tarafından düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli üretici firma veya yetkili satıcı değil ise; üretici firmaya ait işletme kayıt belgesini ve ürüne ait yerli malı belgesini kullanabileceğine dair üretici firmanın veya yetkili satıcının vermiş olduğu yetki belgesi (yetki belgesini imzalayan firma yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri ile birlikte) istenecektir. 

Bu belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. İhale aşamasında idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20'nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Koms. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20'nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Koms. Bşk.lığı ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 Basın Ş.urf - 201640 (www.bik.gov.tr)

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Özlü Sözler
İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.


BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı